Daghøjskolen tilbyder vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Lovgrundlag:

Lov om aktiv beskræftigelsesindsats § 32

Målgruppe

Målgruppen er personer (§ 2 stk 6 og 7) med varige begrænsninger i erhvervsevnen,  og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Formål

Forløbet rettes mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og afdækker/udvikler faglige, sociale og sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til erhvervskompetencer.

Indhold

Indholdet kan være dansk, matematik, sprog, it, særligt tilrettelagt undervisning, erhvervsrettet undervisning, personligt udviklende indhold og/eller socialt udviklende indhold.

Metode og personale.

Vi anvender konsekvent anerkendende pædagogik som udgangspunkt.  Vi arbejder vedholdende i forhold til borgeren med at skabe struktur og målsætning med udgangspunkt i borgeren og kommunens handleplan. Vil du vide mere om teorien bag pædagogikken er du velkommen til at kontakte os.

Personalet er pædagogisk eller terapeutisk uddannet med erfaring indenfor området.

Evaluering og justering.

Vi justerer aftalen løbende i forhold til behovet.  For at sikre en flexibel indsats har vi en måneds opsigelsesvarsel på aftalen.

Visitation:

Borgeren skal visiteres til ydelsen af jobcentret.  Sagsbehandler kontakter Daghøjskolen Sydvestjylland på tlf. 75139811 eller [email protected] med henblik på et visitationsmøde.